એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

એગ્રીકલ્ચર એટલે ખેતી, જેમાં જમીન પર પાક ઉગાડવા અને પશુપાલન કરવાની પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. એગ્રીકલ્ચર એટલે શું? સરળ શબ્દોમાં …

Read more

બાગાયતી યોજના 2024-25 ગુજરાત: ખેડૂતો માટે સુવર્ણ તક!

બાગાયતી યોજના 2024

ફળો, શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતીમાં વધારો કરો, સરકાર પાસેથી મેળવો સહાય! ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને બાગાયતી પાકની ખેતી કરવા પ્રોત્સાહન આપવા …

Read more

WhatsApp Group Button