એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

એગ્રીકલ્ચર એટલે ખેતી, જેમાં જમીન પર પાક ઉગાડવા અને પશુપાલન કરવાની પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. એગ્રીકલ્ચર એટલે શું? સરળ શબ્દોમાં …

Read more

WhatsApp Group Button